За нас

За проекта

Проектът „Нематериално културно наследство“ (In-Cult) се стреми да изгради мостове между организациите за обучение на възрастни и учещите от Югоизточна Европа (България, Румъния и Сърбия) и Югозападна Европа (Германия, Испания, Италия) чрез обединяващата сила на споделеното европейско нематериално културно наследство.

Целите на проекта са:
• Повишаване на осведомеността за значението на европейското културно наследство и разпространение на знания за неговото многообразие чрез разработване и разпространение на образователна онлайн игра In-Cult.

• Подпомагане на преподавателите на възрастни хора да разширят своите компетентности, методи на преподаване и дидактически инструменти, като им предлага многоезичен и универсален учебен инструмент за тяхната преподавателска дейност и набор от иновативни активиращи методи на обучение, полезни материали и насоки за квалификация на обучавания, които могат да се прилагат в смесено обучение.

• Насърчаване на неформалното учене през целия живот, като помага на участниците в проекта да придобият нови умения в смесеното обучение и ги овластява като използва техните компетентности.

В рамките на проекта, участващите организации, ръководени от ръководителя на проекта (Институт ILEU от Германия), разработват, тестват и разпространяват образователната интерактивна онлайн игра In-Cult (Нематериално културно наследство) на 7 езика – английски, български, немски, италиански, испански, румънски, сръбски. Хора от всички възрасти, особено, възрастни хора и групи от различни поколения, могат да използват резултатите от проекта.
По време на целия проект партньорските организации, подкрепени от техните работни учебни групи и мениджърски бордове, събраха и дефинираха нематериалните културни съкровища на своите държави и ги интегрираха в играта In-Cult. Тези работни учебни групи от възрастни хора и техните преподаватели бяха създадени във всяка партньорска страна, за да работят на местно ниво и да участват в международен обмен чрез видеоконференции и други средства.
Учебните групи участваха във всички дейности по проекта преди техническото разработване на образователната игра In-Cult: те подкрепиха участващите организации при разработването на въпросник за малко мащабно проучване на нематериалните културни съкровища, взеха активно участие в провеждането на интервюта за нематериални културни съкровища с хора, които допринасят за тяхното опазване и участваха във финалната селекция на нематериални културни съкровища за играта. Дейностите с работните учебни групи бяха базирани на междукултурен подход на участие и иновативни активиращи методи за смесено откривателско обучение на възрастни.
Резултатът е, че участниците в проекта, както преподаватели, така и обучавани, придобиха нови практически умения, например, в новите медии и ИКТ (информационни и комуникационни технологии). Чрез международната среща, която насърчи критичното им мислене, те вече са в състояние да се борят с възможните стереотипи за своите европейски съседи. Проектът помага на своите партньорски институции да обменят опит и, в дългосрочен план, да укрепят връзките между своите страни и организации.
Още по-важен резултат е, че всички преки и непреки участници в проекта и целеви групи се запознаха с разнообразието на нематериалното културно наследство на Европа и придобиха нови знания в тази област. Свързвайки се чрез своята споделена нематериална култура, европейските съседи от Изток и Запад се чувстват обединени, което допринася за европейското бъдеще в мир и взаимно уважение.
Чрез проучването са идентифицирани културни ценности.

Проучването

Тъй като (нематериалното) културно наследство има голям образователен капацитет да учи за миналото и настоящето на обществото, проучването беше проведено с цел да се картографира разнообразието от културни изрази в различни европейски страни. Провеждането на проучването отговаря на целта да се идентифицират нематериални културни богатства, които са широко (в национален мащаб) признати за представители на нематериалното културно наследство на държавата-партньор. Като се имат предвид географските и демографските различия между страните, както и времевата рамка и сложността на другите дейности по проекта, проучването беше концептуализирано като малко мащабно, т.е. то се провежда на малка произволна извадка.
Въпросникът за проучването е създаден в съответствие с Насоките за прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. за опазване на нематериалното културно наследство, както и примери за добри практики, налични в раздела на уебсайта на ЮНЕСКО за прилагане на тази конвенция.
В методологично отношение той комбинира количествени и качествени изследователски техники. Тъй като проучването е предимно количествена техника, въпросите бяха формулирани, за да се даде възможност за измерване по отношение на честотата на възникване, като се има предвид основната демографска характеристика и споменаването на специфични културни съкровища в местно, регионално, национално и международно отношение. Качествената техника включва обяснения и подробна информация по въпроси като описания на културни ценности и становища за това как да се гарантира опазването.
Прочетете Проучване в малък мащаб: Цялостно тълкуване на резултатите (на английски)..


Диплянка за проекта


За нас

Партньори в проекта

Ileu

ILEU e.V. - Институт за виртуално обучение на възрастни към Университета в град Улм, Германия. Той е и офисът на мрежата за неформално образование „Danube-Networkers“, която е основана през 2008 г. и, в която до днес участват около 100 организации на гражданското общество. Те са включени в съвместни проекти по темите за учене в третата възраст, социално включване и трансграничен диалог между поколенията.

Zaprokul

Институтът за изследване на културното развитие (ZAPROKUL) е основан през 1967 г. Той е културна институция, която се занимава с научна и развойна дейности и приложни изследвания, създава проучвания и анализи в областта на социологията на културата и културната политика, събира информация и документация за култура, изкуство и медии в страната и чужбина. От 1968 г. ZAPROKUL издава сп. "Култура", посветено на социологията на културата и културната политика.

UPUA

Университетът за непрекъснато обучение към Университета на град Аликанте (UPUA), Испания, работи по програма със социални, научни и културни цели, която насърчава личностното и социално развитие на хората от третата възраст. Програмата отговаря на нуждите на възрастните граждани, като се бори за компенсиране на неравенствата, насърчаване на отношенията между поколенията и търсене на нови възможности за дълго здравословно, активно и пълноценно остаряване.

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" е автономно висше учебно заведение с държавно финансиране. Състои се от 8 факултета и 4 филиала за 12 000 студенти и докторанти в областта на инженерството, образованието, бизнеса, правото и здравеопазването. UR участва интензивно в програмите за международно сътрудничество на ЕК: Еразъм+, Хоризонт 2020, Интеррег и др. Университетът има дългогодишна традиция и опит в проучването и опазването на културното наследство на България и региона в сътрудничество с международни организации, местна власт, съюзи на пенсионери, акционери, Червен кръст, НПО, училища, културни домове, защитени домове за стари и млади хора, фондации, музеи, медии и др.

Лигата на писателите, филиал в Банат, Тимишоара

Лигата на писателите, филиал в Банат, Тимишоара, основана през май 2010 г., е професионална, неправителствена, аполитична организация, състояща се от творци в областта на литературата. Нейната дейност е насочена към общественото образование, насърчавайки проекти за учене през целия живот чрез организиране на културни събития, фокусирани върху развитието на артистични умения, работа с поколенията и участие в множество европейски проекти от 2012 г. насам.

Federuni

Federuni е асоциация на италианските университети за третата възраст в продължение на 40 години (1982-2022). Тя:
- насърчава сътрудничеството между федералните университети;
- координира и свързва техните инициативи чрез обширна информация за тяхната дейност; взаимни срещи и обмен;
- стимулира изучаването на състоянието на ""възрастните"" и социокултурното осъзнаване на територията за все по-ползотворен диалог между поколенията;
- организира културни, артистични или развлекателни дейности от социален интерес;
- занимава се с дейност, включително издателска, за насърчаване и разпространение на културата на третата възраст;
- създава мрежи и връзки на сътрудничество с други асоциации, организации и институти, имащи същите цели, насърчавайки общи инициативи.
Съобщение за медиите

Контакти

Institute for Virtual and Real Learning in Adult Education at the University of Ulm (ILEU) e. V.
Weinhof 9
89073 Ulm
Germany

Tel.: +49 731 379951-66 (office)
E-Mail: info@ileu.net
Web: http://www.ileu.net/


Press release